ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY VERKLARING GROEICIRKEL

AANVULLING Annulering: we hanteren sinds 2021 een aangepast annuleringsbeleid bij annulering van programma’s van Groeicrkel wegens medische reden van jezelf of een naaste: je mag te allen tijde annuleren, en ontvangt het eventueel betaalde bedrag retour (bij annulering binnen een maand voor aanvang is dat minus een minimale annuleringsbijdrage van €40 (retraite).

We hopen natuurlijk dat als dit voor je aan de orde mocht zijn, we je een andere keer weer mogen verwelkomen. (Heb je een boeking gedaan via de webshop van Welopstellingen dan gelden de daarbij genoemde annuleringsvoorwaarden).

(Indien er landelijke gezondheidsmaatregelen zijn afgekondigd geldt het volgende: We vertrouwen er op dat iedereen haar/zijn verantwoordelijkheid neemt, en we zijn wettelijk verplicht eventuele COVID19- of andere maatregelen te handhaven. We behouden ons dus het recht voor om je deelname te weigeren of te beëindigen bij verschil van mening over eventuele klachten die we bij je waarnemen of gedrag wat niet binnen de maatregelen en gemaakte afspraken valt. Als je in onze ogen zelf niet de verantwoordelijkheid en consequenties daarvoor voldoende neemt voelen we ons genoodzaakt zelf beslissingen daarin te nemen.)

Overige regeling blijft geldig zoals hieronder beschreven.

Annulering
(Tot 4 weken voorafgaand aan een programma kan je kosteloos annuleren (minus € 25,- verwerkingskosten, bij retraites € 40). Annuleringskosten zijn 50% bij annulering tot 2 weken voorafgaand aan het programma en 100% binnen 2 weken voorafgaand aan het programma. We kunnen niet voldoen aan volledige restitutie binnen 4 weken voor het programma omdat we op basis van het aantal aanmeldingen zelf verplichtingen aangaan en een deelnemersplek reserveren. Mocht iemand anders je plek willen innemen dan storten we het door jou betaalde bedrag minus verwerkingskosten terug.) – dit gedeelte is tijdelijk vervangen door bovenstaande. 

Groeicirkel houdt zich het recht voor te annuleren bij onvoldoende deelnemers of overmacht en zal dan het volledig ontvangen bedrag aan je terugbetalen.

Aanmelden
Je plek is definitief gereserveerd nadat we je betaling hebben ontvangen. Je kunt je hier aanmelden.

Restitutie
Er vindt geen restitutie plaats bij voortijdig verlaten van een programma/retraite of het missen van een programma-onderdeel. Dat geldt ook voor deelnemers die de begeleiding niet willen aanvaarden of de waarden en richtlijnen van de retraite of het programma niet in hun gedrag respecteren en gevraagd worden het programma te verlaten.

Tarieven en BTW
De tarieven zoals genoemd op de website van Groeicirkel zijn de tarieven bij particuliere deelname. Voor ZZP-ers of bij bedrijfsdeelname/vergoeding door de werkgever zijn de tarieven excl. BTW en is er een opslag (op aanvraag) t.o.v. de particuliere prijs.

Aansprakelijkheid
Je bent zelf verantwoordelijk voor enig letsel, verlies of schade aan eigendommen of overige zaken. Groeicirkel en/of de lokatiebeheerder kunnen niet aansprakelijk worden gesteld. Voor een retraite kan je hiervoor een reisverzekering afsluiten.

Deelnemersoverzicht
Bij retraites en groeicirkels ontvangen deelnemers een deelnemersoverzicht met Naam, woonplaats, telefoonnummer en mailadres van eenieder. Dit is handig om deelnemers de gelegenheid te geven samen te reizen of elkaar nog te kunnen bereiken.

Vertrouwelijkheid
Deelnemers aan programma’s van Groeicirkel doen achteraf geen mededelingen via social media/ google etc. over hetgeen zij ervaren hebben in een retraite, workshop of ander programma, tenzij na accoord van en in overleg met de begeleiding en alle eventuele andere betrokkenen. Bij publiceren zonder toestemming van Groeicirkel zullen juridische maatregelen worden genomen.

PRIVACYVERKLARING
Jouw privacy is belangrijk voor ons. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met gegevens van onze relaties. Hier vind je hoe wij jouw gegevens gebruiken en opslaan, ook in het kader van de nieuwe EU-regels voor gegevensbescherming.

 • We gebruiken jouw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarmee je ze met ons hebt gedeeld.
 • We delen alleen persoonlijke gegevens wanneer we dit wettelijk verplicht zijn.
 • Je mag natuurlijk altijd aan ons vragen wat we van je weten en mogelijk incorrecte persoonlijke gegevens corrigeren.

Verwerking
Groeicirkel, gevestigd in Soest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met gegevens van onze relaties.

Contactgegevens
www.groeicirkel.nu ~   vestigingsadres Birkstraat 91-1, 3768 HD- Soest-  06 – 41696936. Sylvia Monten is eigenaar en de Functionaris Gegevensbescherming van Groeicirkel.  Zij is te bereiken via sylvia@groeicirkel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Groeicirkel verwerkt je persoonsgegevens wanneer je deze gegevens zelf aan ons verstrekt bij aanmelding voor of tijdens een programma. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij schriftelijk verwerken op het intakeformulier voor retraites/groeicirkels, of eventueel zelf noteren bij b.v. coaching of opstellingen.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige gegevens die je actief verstrekt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sylvia@groeicirkel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Groeicirkel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, indien gewenst. In ons intakeformulier geven we aan dat we je na deelname aan een van onze programma’s of een retraite onze eerstvolgende nieuwsbrief via de mail sturen, tenzij je aangeeft daar geen prijs op te stellen. Je kunt te allen tijde je ook weer afmelden hiervoor.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • De inhoudelijke informatie uiteraard om de dienstverlening op je behoeften en situatie af te kunnen stemmen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Groeicirkel neemt geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Groeicirkel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor  persoonsgegevens: t/m de laatste dag van een programma muv. naam en het mailadres voor de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden
Groeicirkel verstrekt geen persoonsgegevens aan derden uitsluitend  als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Groeicirkel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Groeicirkel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sylvia@groeicirkel.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Groeicirkel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sylvia@groeicirkel.nu.